پس از ساختن یک رزومه استاندارد، نوبت به ارسال آن برای کارفرماها می رسد. سوالی که در این جا پیش می آید این است که رفتار حرفه ای در ارسال رزومه چه رفتاری است؟